Overslaan naar content

Privacybeleid sollicitanten

Stichting Nieuw Unicum (vanaf nu Nieuw Unicum genoemd), gevestigd aan de Zandvoortselaan 165, 2042 XK te Zandvoort, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Nieuw Unicum verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij Nieuw Unicum en het inschrijven voor een open dag of informatiebijeenkomst.  Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je IP-adres, zijn ook persoonsgegevens. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens? Nieuw Unicum verzamelt en verwerkt de gegevens die jij invult als je solliciteert via deze website, zoals je naam, adres en geboortedatum. Nieuw Unicum verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van Nieuw Unicum. Daarnaast verzamelt en verwerkt Nieuw Unicum de gegevens die jij invult als je je aanmeldt voor een open dag of informatiebijeenkomst. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en waarvoor gebruiken wij die? Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het in behandeling nemen van je sollicitatie.

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Nieuw Unicum zal Nieuw Unicum de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. In het geval dat Nieuw Unicum jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. Daarnaast vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag, relevante diploma’s te tonen en indien voor de functie benodigd een bigregistratienummer en registratiegegevens hepatitis B vaccinatie te overleggen. Wanneer je ons aanbod accepteert, dan gebruiken wij jouw gegevens om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Voor de behandeling van jouw sollicitatie verzamelt en verwerkt Nieuw Unicum de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt), je motivatie, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing), eventuele andere persoonlijke gegevens die jij Nieuw Unicum verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een assessment), en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden. Voor het sturen van een uitnodiging voor onze events  Wanneer je je aanmeldt voor een voorlichtingsbijeenkomst of open dag, zal Nieuw Unicum jouw gegevens, namelijk je naam en e-mail adres, verwerken om je uit te kunnen nodigen voor dit event en je informatie over dit event te sturen. Ook kan Nieuw Unicum je contactgegevens na het event gebruiken om je een evaluatieformulier te sturen. Voor analysedoeleinden De gegevens die hiervoor worden genoemd, plus de informatie over je gender en huidige functietitel (als je ervoor kiest om dat met ons te delen), worden verwerkt voor interne analysedoeleinden. Door middel van verschillende analyses op basis van jouw ingevulde gegevens en eventuele andere persoonlijke gegevens die jij Nieuw Unicum verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een assessment) willen we bijvoorbeeld het risico op enige vooringenomenheid of vooroordelen in ons sollicitatie proces verkleinen en andere verbeteringen doorvoeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in ons recruitment- en sollicitatieproces. De informatie over je gender (als hiervoor genoemd) wordt alleen gebruikt voor analysedoeleinden en wordt dus niet meegenomen bij de beoordeling van je sollicitatie. Wat we niet doen Nieuw Unicum verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.) behalve als je hier uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.

Nieuw Unicum maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking). Met wie worden jouw gegevens gedeeld? Enkel een aantal medewerkers van de HR-afdeling van Nieuw Unicum en jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen.

Wanneer Nieuw Unicum gebruikt maakt van een selectiebureau of een andere derde, bijvoorbeeld een assessment bureau, dan zal je hiervan altijd eerst van tevoren op de hoogte worden gesteld. Hoe worden jouw gegevens beveiligd? Nieuw Unicum neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Daarnaast laten we bij Nieuw Unicum regelmatig onze beveiliging toetsen door externe experts. Waar en hoe lang bewaart Nieuw Unicum jouw gegevens? De door jou aan Nieuw Unicum verstrekte persoonsgegevens worden door Nieuw Unicum in recruitmentsysteem Recruitee bewaard gedurende een periode van 180 dagen. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij je toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren. Na verstrijken van de 180 dagen bewaartermijn ontvang je hiervoor een uitnodiging tot verlenging of verwijdering. Wanneer jij je aanmeldt voor een Nieuw Unicum open dag of informatiebijeenkomst worden je gegevens (naam, e-mail adres en functietitel) bewaard tot maximaal 4 weken na het plaatsvinden van de betreffende event.

In het geval dat Nieuw Unicum jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden en een VOG aan te vragen en eventueel een hepatitis B vaccinatie op te starten.

Op het moment je in dienst komt bij Nieuw Unicum worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden jouw gegevens verwerkt conform het Nieuw Unicum privacybeleid medewerkers.

Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van jouw gegevens?

Recht op informatie Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.

Recht op beperking Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met HR via sollicitaties@nieuwunicum.nl.

Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kun je doen door te e-mailen naar privacy@nieuwunicum.nl.

Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken Voor vragen over dit privacybeleid of over de manier waarop Nieuw Uncum met de persoonsgegevens omgaat die jij ons verstrekt in hetr kader van jouw sollicitatie, kun je contact opnemen met HR via sollicitaties@nieuwunicum.nl.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op de website www.werkenbijnieuwunicum.nl.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in april 2022.